info@ promilitariahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

    Linky
 

Vojenský historický ústav

 

Občianske združenie
PRO MILITARIA HISTORICA

 

V súčasnosti, keď sa na Slovensku systematicky znižujú výdavky na rozvoj vedy a výskumu, ukazuje sa potrebným hľadať alternatívne zdroje ich financovania. Historická veda nie je výnimkou a naráža na podobné problémy. Tie súvisia v prvom rade s finančným zabezpečením pôvodného archívneho výskumu, ktorý je hlavným predpokladom plnenia rôznych vedeckých úloh v kontexte s domácou a zahraničnou historiografiou.

V snahe prispieť k podpore rozvoja slovenskej historickej vedy v oblasti vojenskej histórie v roku 2008 vzniklo občianske združenie PRO MILITARIA HISTORICA. Jeho ambíciou je podieľať sa na zlepšovaní súčasných podmienok vedeckej práce, predovšetkým pokiaľ ide o technické zabezpečenie vedeckého výskumu a popularizácie dosiahnutých výsledkov medzi širšou verejnosťou.

V roku 2009 bolo naše občianske združenie prvýkrát zaregistrované do Centrálneho registra právnických osôb a bolo oprávnené sa uchádzať o 2 % daň fyzických a právnických osôb a v posledných rokoch podľa zmenených právnych úprav o 2 % resp. 1,5 či 1 % daní právnických osôb. Naše úsilie o vznik a etablovanie sa občianskeho združenia našlo ohlas vo verejnosti aj medzi priaznivcami vojenskej histórie, ktorí svoju náklonnosť prejavili venovaním svojho podielu daní fyzických a právnických osôb.

Vznik a získanie oprávnenosti uchádzať sa o 2 % fyzických a právnických  osôb sme považovali za odrazový mostík na uchádzanie sa o alternatívne zdroje financovania vedeckej práce, o získanie rôznych grantov alebo o získanie príspevkov z dotačných programov. Vďaka dotácií Ministerstva obrany SR a Ministerstva kultúry SR spolu s našimi skromnými finančnými zdrojmi sa nám v roku 2011 podarilo finančne pokryť výskumno-edičný projekt Ferdinand Čatloš – vojak a politik a v spolupráci s VHÚ vydať kolektívnu vedeckú monografiu s rovnomenným názvom. V roku 2014 sme s finančnou podporu Ministerstva kultúry SR a v spolupráci s VHÚ vydali publikáciu Pracovné jednotky slovenskej armády v rokoch 1939-1945 a v roku 2015 publikáciu Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 slovom a obrazom. Okrem uvedených sme finančne podporili vydanie publikácií Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992 Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

Podiel 2 % pre o. z. PRO MILITARIA HISTORICA

Za rok

2 % (v eur)

2009

998,92

2010

1199,35

2011

957,21

2012

421,15

2013

605,51

2014

679,85

Získané dotácie od štátu

Rok

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo kultúry SR

2011

3000 €

2500 €

2014

3000 €

2015

4300 €

Ďakujeme všetkým priaznivcom vojenských dejín Slovenska za doterajšiu dôveru a po zaregistrovaní sa v Centrálnom registri právnických osôb v decembri 2015 a získaní oprávnenia uchádzať sa o zákonom stanovený podiel z daní fyzických a právnických osôb očakávame, že nám čo najviac priaznivcov prejaví dôveru aj v roku 2016 a venuje nám svoj podiel daní za rok 2015. Príležitostné finančné dary možno venovať aj na číslo účtu: IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486
Predstavenstvo občianskeho združenia vopred ďakuje za prejavenú priazeň.

PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
predseda občianskeho združenia
PRO MILITARIA HISTORICA

 
     
 
   
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty:info@ promilitarahistorica.sk,
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com